KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Zapraszamy na studia podyplomowe - Logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym
 
Kategoria Edukacja

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

oraz Podlaska Agencja Consultingowa RECTUS-WOC Sp. z o.o.

 

zapraszają na studia podyplomowe -

 

LOGISTYKA I CŁO W ZARZĄDZANIU MIĘDZYNARODOWYM OBROTEM TOWAROWYM

 

O kierunku

Studia podyplomowe na kierunku mają na celu przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy umożliwiającej planowanie i realizację obsługi transportowo – spedycyjnej i logistyczno – celnej transakcji z zakresu międzynarodowego obrotu towarowego. W szczególności dotyczy to problematyki szeroko rozumianego międzynarodowego i wspólnotowego prawa celnego, logistycznych rozwiązań kształtowania łańcucha dostaw oraz regulacji prawnych i praktycznych dotyczących transportu i spedycji.

Studenci mają możliwość zapoznania się najnowszymi rozwiązaniami i planowanymi przedsięwzięciami dotyczącymi organizacji i zarządzania międzynarodowym przepływem towarów. Wiedza ta będzie przekazywana przez uznane w Polsce autorytety naukowe oraz praktyków – menadżerów firm operujących w przestrzeni międzynarodowej.

Absolwent Studiów Podyplomowych to osoba przygotowana zarówno pod względem merytorycznym i praktycznym do pracy w przedsiębiorstwach transportowo – spedycyjno -logistyczno – celnych prowadzących operacje w przestrzeni międzynarodowej oraz obsługujących i nadzorujących realizację przywozu i wywozu towarów ze wspólnego obszaru celnego. Zdobyta wiedza i pozyskane umiejętności w trakcie studiów umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w przedsiębiorstwach eksportowych i importowych, urzędach celnych, firmach konsultingowych.

Absolwenci studiów będą mogli podjąć zatrudnienie :

 • w ramach indywidualnej działalności gospodarczej,
 • w firmach sektora transport – spedycja – logistyka,
 • w agencjach celnych, firmach dokonujących odpraw celnych,
 • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • w Służbie Celnej, Straży Granicznej, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego,
 • w jednostkach realizujących zadania z zakresu transportu publicznego.

Świadectwo ukończenia studiów będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o zwolnienie z egzaminu pisemnego na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym).

 

Studia podyplomowe na kierunku „Logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym” stanowią także odpowiedź na zapisy ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, w tym do zawodu agenta celnego.

Dla kogo

Studia adresowane są do osób zajmujących się problematyką transportu – spedycji – logistyki i szeroko rozumianego cła. Pracują lub zamierzają podjąć pracę w firmach działających w tym sektorze lub organach państwowych nadzorujących działania w tym zakresie.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program obejmuje 180 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów. 

Miejsce realizacji zajęć: 60% będzie obywać się w Białej Podlaskiej i 40% zajęć obywać się będzie w Lublinie.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

 

Czesne

Tylko 350 zł miesięcznie!

Przy płatności semestralnej czesne wynosi: 1 600 zł.

Przy płatności za rok: 3 200 zł.

Wpisowe: 200 zł.


Kadra

Kadra na kierunku Logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy »»

Program studiów

Moduł I. Prawo celne i logistyka celna

 • Międzynarodowe prawo celne
 • Regulacje celne Unii Europejskiej (Kodeks celny, przepisy wykonawcze, procedury celne, preferencje i zwolnienia, pochodzenie towarów, wartość celna, etc,)
 • Środki ochrony rynku w prawie celnym Unii Europejskiej (środki antydumpingowe, środki antysubsydyjne oraz środki ochronne przed nadmiernym przywozem i bariery nadzór importu lub eksportu, kontyngent ilościowy, zakaz importu lub eksportu)
 • Wprowadzenie towarów i wyprowadzenie towarów z obszaru celnego Unii Europejskiej

Moduł II. Logistyka

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw z uwzględnieniem zróżnicowania gałęzi transportu – samochodowy, kolejowy, lotniczy, morski
 • Systemy informatyczne w logistycznym łańcuchu dostaw
 • Centra logistyczne w obsłudze międzynarodowego łańcucha dostaw
 • Gospodarka magazynowa w logistycznym łańcuchu dostaw
 • Logistyka w skutecznej i efektywnej obsłudze klienta

Moduł III. Transport – spedycja samochodowa

 • Zarządzanie transportem i spedycją samochodową, korelacja z transportem multimodalnym
 • Prawo handlowe
 • Prawo cywilne
 • Prawo socjalne
 • Prawo podatkowe
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Dostęp do rynku 
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • Bezpieczeństwo drogowe
 • Ubezpieczenia z uwzględnieniem zróżnicowanych gałęzi transportu
 • Kontrola w transporcie samochodowym – uprawnienia i obowiązki Inspekcji Transportu Drogowego

Moduł IV. Zajęcia warsztatowo - projektowe

 • Projektowanie międzynarodowego łańcucha dostaw
 • Gry decyzyjne w zakresie logistycznego zarządzania transportem
 • Analiza przypadku w zakresie problematyki transportowo – logistycznej
 • Cło w przedsiębiorstwie

 

Rekrutacja

 

WARUNKI REKRUTACJI 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja odbywa się poprzez  stronę systemu rekrutacji internetowej WSPA

W  biurze Podlaskiej Agencji Consultingowej RECTUS-WOC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej udostępnione są dla Państwa stanowiska komputerowe, które umożliwią Państwu skorzystanie z Internetowej rekrutacji, a w razie pytań lub wątpliwości zapewniona zostanie Państwu niezbędna pomoc. 

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w biurze Podlaskiej Agencji Consultingowej RECTUS-WOC Sp. z o.o., ewentualnie przesłanie pocztą następujących dokumentów:

 • kopii (oryginał do wglądu) dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich),
 • dwóch zdjęć legitymacyjnych,
 • dowodu uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 200 zł. 

INFORMACJE I ZAPISY

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje biuro Podlaskiej Agencji Consultingowej RECTUS-WOC Sp. z o.o.

Biuro Podlaskiej Agencji Consultingowej RECTUS-WOC Sp. z o.o. mieści się przy ul. Warszawskiej 14 pok. 6 (dawny budynek Przychodni ) i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00.
tel. 83 343 14 60, e-mail: biuro@rectus.edu.pl

 Osoby przyjęte na studia podyplomowe zostaną poinformowane mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.


 
Copyright 2023 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.