KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

STRATEGIA STOWARZYSZENIA EKSPORTERÓW POLSKICH  DZIAŁANIA I EFEKTY
 
Kategoria Gospodarka i Ekonomia

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich poświęca wiele uwagi analizie i ocenom opinii eksporterów, dotyczących m.in. ich działalności w warunkach, z jakimi mamy do czynienia obecnie. W opiniach przedsiębiorców dominuje nurt konstruktywnych inicjatyw na rzecz przezwyciężania trudności gospodarczych. Chodzi, zwłaszcza o poszukiwania rozwiązań realizacyjnych, które są przedmiotem działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich zrzeszające ponad 300 eksporterów ze wszystkich branż i regionów kraju oraz współpracujące z ponad 5000 firm. Spotkania, a zwłaszcza coroczne kongresy i konferencje programowe Stowarzyszenia Eksporterów Polskich pozwalają na omówienie realiów polskiego eksportu w kompetentnych 250-300-osobowych gremiach. Stanowiska wypracowane podczas tych spotkań są niezwłocznie przekazywane centralnej administracji rządowej, a więc resortom gospodarczym, spraw zagranicznych, marszałkom województw, obu izb parlamentu oraz innym instytucjom. Taką okazją będzie m.in. XVI Kongres Eksporterów Polskich (23.11.2017) poświęcony perspektywie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Na bazie dotychczasowych ocen i stanowisk realnego sektora gospodarki - z inicjatywy Stowarzyszenia Eksporterów Polskich powstała "Strategia proeksportowego rozwoju polskiej gospodarki”. Jest ona kompatybilna z działaniami resortów, w tym ministerstwa rozwoju i rolnictwa. Należy podkreślić, że o tym, iż eksport jest jednym z głównych motorów rozwoju gospodarki, obok popytu wewnętrznego, nie ma co przekonywać. Tak jest w Polsce i w innych krajach. Ale właśnie dlatego - trzeba o ten "motor" dbać szczególnie i to na wszystkich szczeblach - od rządu i resortów, po ogniwa administracji i samorządy terenowe, bo realizatorów transakcji eksportowych tj. firm namawiać do tego nie należy. Trzeba jedynie tworzyć im warunki najbardziej sprzyjające - a temu służy polityka proeksportowego rozwoju oraz - w dłuższym okresie czasu – strategia proeksportowego i proinnowacyjnego rozwoju polskiej gospodarki. By odpowiadała ona interesom kraju i potrzebom eksporterów – odpowiadać winna na dwa co najmniej pytania: jakie branże powinny być rozwijane z myślą o eksporcie? oraz jakie rynki preferowane będą w najbliższej perspektywie? Sugestie zawarte we wspomnianej strategii Stowarzyszenia Eksporterów Polskich - uwzględniają te odpowiedzi. Do priorytetowych branż zalicza się m.in. sektor meblarski, motoryzacyjny, elektroniczny, lotniczy, rolno-spożywczy, biotechnologiczny oraz usługi informacyjne, telekomunikacyjne. Natomiast - do priorytetowych rynków zalicza się m.in: chiński, indyjski, wietnamski oraz Meksyk, Algieria, Brazylia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Eksporterzy zwracają uwagę, którą podziela Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, na potrzebę usprawniania rozwiązań systemowych polityki proeksportowej, w zakresie instrumentów wspierania eksportu, w tym wsparcia promocyjnego oraz innych środków oddziaływania na rozwój eksportu. Ważnym aspektem działań promocyjnych na rynkach zagranicznych, będzie działalność zagranicznych biur handlowych PAIiH S.A. Będzie ona szczególnie pomocna dla małych i średnich firm i tych, którzy chcą podjąć po raz pierwszy współpracę z partnerami na określonym rynku. Polska dysponuje dużym potencjałem towarów na eksport. Nasza oferta eksportowa jest zróżnicowana i coraz bardziej odpowiada zainteresowaniu i wymogom odbiorców zagranicznych. To nie przypadek, że około 70% eksportu lokujemy na rynkach unijnych. Dotyczy to tak urządzeń mechanicznych i elektrycznych, samochodów i innych pojazdów, produktów chemicznych i wyrobów metalurgicznych, jak i artykułów rolno-spożywczych, wyrobów włókienniczych czy mebli. W obecnym okresie popyt na wiele asortymentów w krajach odbiorców naszych towarów - utrzymuje się na wysokim poziomie, w tym artykułów żywnościowych Ponadto – kurs złotego w stosunku do euro i dolara – jest dodatkowym stymulatorem eksportu. Ten fakt sprawia, że koszty siły roboczej w Polsce są zachętą m.in. do inwestowania w naszym kraju. W warunkach obecnych - niektóre firmy zagraniczne zapowiadają uruchomienie produkcji i inwestycji w Polsce. Z tego też będzie eksport. Jeżeli więc w strategii proeksportowego rozwoju gospodarki zakłada się zwiększenie do 2020 roku wartości polskiego eksportu - to uwzględniając wszystkie przedstawione warunki i czynniki, jest to zadanie możliwe do wykonania.

Należy podkreślić, że strategicznym celem Stowarzyszenia Eksporterów Polskich jest działanie na rzecz optymalizacji wzrostu eksportu stanowiącego siłę napędową rozwoju polskiej gospodarki.

Misją Stowarzyszenia Eksporterów Polskich jest reprezentowanie interesów eksporterów wobec organów państwowych, rządowych i samorządowych, a także organizacji krajowych i zagranicznych.

Priorytetowym zadaniem Stowarzyszenia Eksporterów Polskich jest wspieranie przedsiębiorstw w ich zagranicznej ekspansji w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia Eksporterów Polskich jest działanie na rzecz proinnowacyjnego i proeksportowego rozwoju polskiej gospodarki oraz międzynarodowej jej konkurencyjności.

Głównym celem Stowarzyszenia Eksporterów Polskich jest aktywne działalnie w zakresie urzeczywistniania procesu intensyfikacji eksportu produktów na który jest znaczące zapotrzebowanie kontrahentów zagranicznych. Chodzi zwłaszcza o systematyczny rozwój eksportu opartego na nowych technologiach i know-how. Polska posiada młodą i dobrze wykształconą kadrę oraz nowoczesne zaplecze naukowo-techniczne, które powinno być efektywniej wykorzystane. Istotne znaczenie dla wzrostu eksportu ma także lepsze wykorzystanie majątku narodowego i surowców naturalnych.

Zadaniem twórczym Stowarzyszenia Eksporterów Polskich jest wspieranie przedsiębiorców, organów państwowych, rządowych oraz samorządowych na rzecz wzrostu eksportu stanowiącego siłę napędową rozwoju polskiej gospodarki. Działania te są kompatybilne ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich zakłada dalszy wzrost polskiego eksportu, którego wielkość w 2020 r. prognozuje się na około 230-240 mld euro, w tym eksportu rolno-spożywczego na około 32-35 mld euro. W celu osiągnięcia tych wielkości eksportu - nastąpić powinno zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału ekonomicznego i gospodarczego, a także nowo powstałych inwestycji proeksportowych, realizowanych także m.in. na zamówienia rządowe.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom eksporterów oraz podejmuje działania w zakresie tworzenia eksporterom odpowiednich warunków dla efektywniejszego ich działania. W tym celu istotną rolę odgrywa wprowadzanie nowych rozwiązań systemowych na rzecz wzrostu eksportu oraz kształtowania pozytywnego wizerunku polskich towarów na rynkach zagranicznych.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich zaktywizuje swoje działania na rzecz zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, co pozwoli na:

  • skoncentrowanie działań przedsiębiorców na priorytetowych i perspektywicznych rynkach zbytu

  • wzmocnienie działań dyplomacji ekonomicznej w krajach o priorytetowym i perspektywicznym znaczeniu dla rozwoju polskiego eksportu

  • koncentrację sił i środków na promocję branż, które mają największe możliwości wzrostu eksportu


Stowarzyszenie Eksporterów Polskich dąży do wzrostu eksportu poprzez współdziałania z przedsiębiorstwami, bankami, instytucjami finansowymi oraz organami rządowymi i samorządowymi. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie potencjałów: wytwórczych, promocyjno-marketingowych, kadrowych, a także zaplecza naukowo-badawczego na rzecz wzbogacenia zagranicznej ekspansji polskiego biznesu w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich wspiera działania w zakresie promocji polskiego eksportu, który powinien być skoncentrowany zarówno na rynkach: unijnych, jak i pozaeuropejskich. w globalnym łańcuchu wartości.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich wspierać będzie tworzenie firm-narodowych marek takich jak np.: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Grupa Azoty S.A., Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi S.A. oraz silnych klastrów, korporacji, grup producenckich, spółdzielni i spółek. Chodzi o koncentrację sił i środków nakierowanych na przyspieszenie rozwoju branż: surowcowo-materiałowych, chemicznych, ceramicznych, meblarskich, elektromaszynowych, żywnościowych (mlecznych, mięsnych, owocowo-warzywnych) itd.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich koncentruje swoją działalność na potrzebach eksporterów w zakresie informacji, promocji i instrumentów wsparcia eksportu.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich obejmuje swoim działaniem zarówno małe, średnie, jak i duże firmy produkujące na eksport ze wszystkich branż i regionów. W tym zakresie warta podkreślenia jest także owocna współpraca z ministerstwami: rozwoju, rolnictwa oraz spraw zagranicznych. Należy także zaznaczyć dobrą współpracę z obiema izbami Parlamentu, marszałkami i wojewodami wszystkich regionów. Współpraca ta umożliwia Stowarzyszeniu Eksporterów Polskich przedstawianie postulatów członków, zwłaszcza w zakresie usprawniania rozwiązań systemowych mających na celu poprawę warunków działania firm produkujących na eksport.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich jest organizatorem konferencji, kongresów i Konkursu Wybitny Eksporter Roku, który stanowi przedsięwzięcie o charakterze ogólnopolskim. W br. jest to jego XV edycja. Udział eksporterów w Konkursie jest bezpłatny, co oznacza że nie ma on charakteru komercyjnego. Pozwala to na powszechną dostępność dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw ze wszystkich regionów. Laureaci Konkursu są nagradzani przez Ministra Rozwoju i Ministra Rolnictwa oraz Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.

Należy także zaznaczyć, że dla polskiego eksportu motorem wzrostu są i będą rynki rozwijające się, zaś głównymi partnerami rynki unijne, perspektywiczne i wschodnie. W 2017 roku Stowarzyszenie Eksporterów Polskich podejmuje bardzo aktywne działania w zakresie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W tym celu zorganizowany zostanie XVI Kongres Eksporterów Polskich mający na celu optymalizację rozwoju eksportu ze wszystkich branż i regionów Polski..Warszawa, 8 listopada 2017 r. 


Informacja: Mieczysław Twaróg, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów

MP/08/11/2017

 
Copyright 2022 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.